ULUSLARARASI ÖĞRENİLERE MOBİL REHBERLİK PROJESİ (Software Of Student -SOS)

KARVAK, Erasmus+ Stratejik ortaklık projesi kapsamında uluslararası öğrencilere yönelik bir mobil rehber hazırlayacaktır. Proje ortakları arasında Romanya, Fransa ve Ukrayna'da bulunmaktadır. Projenin koordinatörü Bursa Uludağ Üniversitesidir. KARVAK yıllardır sürdürdüğü uluslararası öğrencilere ev sahipliği ve rehberlik görevini SOS adlı projede somut bir fikri çıktı haline dönüştürecektir. Mobil yazılımın oluşturulması aşamasında uluslararası öğrencilerin ihtiyaç ve sorunları anketlerle ölçülerek bir yol haritası çıkarılmıştır. Uluslararası öğrenciler sorunlarını sirfkarvak@gmail.com adresine  iletebilirler.

Proje sosyal medya sayfaları:

Facebook: https://www.facebook.com/softwareofstudent.sos.5

Twitter    : https://twitter.com/sos_software

YouTube : Software of Student SOS - YouTube

 

SOS - Erasmus+ Projesi

 Text/HTML
Küçült
 
İşbu vakıf, senette isimleri, tâbiiyetleri ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuştur.

MADDE - 1: VAKFIN ADI:
Vakfın adı KÜLTÜRLERARASI ARAŞTIRMA VE DOSTLUK VAKFI olup bu resmi senette kısaca “Vakıf” olarak anılacaktır.

MADDE - 2: VAKFIN MERKEZİ:
Vakfın merkezi Ankara’dadır. Adresi: Konur Sokak 36/15 Kızılay-ANKARA’ dır. Vakfın Yönetim Kurulu, yetkili makamlardan izin almak kaydıyla gerektiğinde yurtiçinde ve dışında şube, büro veya temsilcilikler kurmaya; görev, yetki ve sorumluluklarını tespit etmeye yetkilidir.
MADDE - 3: VAKFIN HUKUKİ DURUMU:
Vakıf 903 sayılı kanunda belirtilen teftiş makamı dışında, kendi kurucu organlarından başka hiçbir kuruluşa bağımlılığı olmayan tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. 4. maddede yazılı bulunan gayelerin gerçekleşebilmesi için her çeşit muameleleri yapmaya ehildir.
MADDE - 4: VAKFIN GAYELERİ
Vakfın gayesi, yerli ve yabancı kültürleri araştırmak tanıtmak; bu kültürlere mensup insanlar arasında dostluk ve kardeşliğin gelişmesini; ve de kendi üyeleri arasında ekonomik, sosyal, bilimsel, kültürel ve benzeri alanlarda yardımlaşmayı ve dayanışmayı tesis etmektir. Vakıf gayesini gerçekleştirmek için ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında, aşağıda sayılan faaliyetleri ve yönetim kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin onayıyla uygun görülen diğer faaliyetleri yapar. Bu çerçevede olmak üzere:
A- Dinî, millî, tarihi, manevî, ahlâki ve kültürel değerlerimizi korumak, tanıtmak ve yaşatmak için her türlü faaliyette bulunur.
B- Değişik kültürlere mensup ülke ve toplulukların fertleri arasında iyiye ve güzele yönelmek, sosyal ve kültürel dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmek için veya vakfa gelir temin etmek maksadıyla festival, fuar, sergi, kermes, konferans, sempozyum, panel, açık oturum ve benzeri faaliyetleri organize eder. Yapılan organizasyonlara katılır. Müşterek organizasyonlar yapabilir.
C- İnsanlarının mutluluğuna hizmet edecek, evrensel mesajlar taşıyan yerli ve yabancı kültürleri araştırmak üzere ilmi heyetler teşekkül ettirir, bu amaçla projeler hazırlar, hazırlatır, hazırlanan projelere katılır, kurulmuş heyetlerle işbirliği yapar.
D- Vakıf evrensel barışı tesis etmek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki üniversite, enstitü, vakıf, dernek ve benzeri gerçek ve tüzel kişilerle, yetkili makamların izniyle, işbirliği yapar.
E- Vakıf, yetkili makamların izniyle, yurtiçi ve yurtdışında yapılacak her türlü kültürel faaliyetlerde bulunur ve yapılan organizasyonlara katkıda bulunabilir ve katılabilir.
F- Vakıf gayesini gerçekleştirmek için; özel okul, üniversite, enstitü, kurs, dershane, kreş, rehabilitasyon merkezi ve bilgi, beceri, eğitim ve kültür ağırlıklı, meslek kazandırmaya yönelik her derecede ve her türlü geçici ve daimi müesseseler kurar, işletir. Bu tip faaliyetlere katkıda bulunur. Bu tip faaliyetlere iştirak eder ve aynı amaçla hakiki ve hükmi şahıslarla işbirliği yapar.
G- Vakıf, temel insan hak ve hürriyetlerinin bütün dünya insanlarına tanınması ve yaygınlaştırılması konusunda her türlü faaliyet ve katkıda bulunur.
H- Çevreyi ve ekolojik dengeyi koruyucu her türlü faaliyetlerde bulunur. Bu faaliyetleri yapan şahıs ve kuruluşlara maddî ve manevî destek sağlar, işbirliği yapar. Çevrenin ve tabiatın korunması ve gelecek nesiller için daha güzel bir çevre sağlanması yönünde çalışmalar yapar.
 
I- Ülkemize gelen veya ülkemizden yurtdışına giden öğrenci, araştırmacı, bilim adamı, turist, heyet, topluluk ve temsilcilerle bağlantı kurup, onların ihtiyaçları olan rehberlik, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Böylece, ülkemizi, tarihimizi, örf-adet ve geleneklerimizi tanıtmaya çalışır. Türkçe’yi öğretmek için kurslar düzenler.
J- Vakıf gayesini gerçekleştirmek veya vakfa gelir temin etmek maksadıyla yurtiçi ve yurtdışında her türlü ticari, iktisadi, sanayi işletmeler, ortaklıklar ve benzeri kuruluşlar kurar, işletir, mevcut olanlara ortak olur.
K- Vakıf faaliyetlerinde yurt içinde ve dışında her türlü resmi, yarı resmi ve özel şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar, aynî ve nakdî yardımlarda bulunur ve benzeri yardımlar alır.
L- Vakıf, yurtiçi ve yurtdışında, yetkili makamların izniyle, dinlenme, spor, eğitim, kültür, sanat, tanıtım, turistik ve benzeri amaçlı geziler düzenler, kamplar, pansiyonlar, yurtlar ve her türlü sosyal tesisler kurar, işletir, kurulmuş olanlara iştirak eder, devreder veya devralabilir.
M- Vakıf uygun gördüğü muhtaç yerli ve yabancı şahıs ve ailelere maddî ve manevî yardımlar sağlar.

MADDE - 5: VAKFIN MAL VARLIĞI:
Vakfın mal varlığı, Kurucular tarafından konulan gayri menkul, demirbaş eşya değeri ve nakit olarak konulan toplam 600.000.000* (Altıyüzmilyon) TL.’ dir.

MADDE - 6: VAKFIN GELİRLERİ VE YÖNETİMİ:
Vakfın gelir kaynakları şunlardır:
a) Vakfa yurtiçinden ve dışından yapılacak her türlü menkul ve gayrimenkul bağışlar, yardımlar, hibeler, vasiyet ve gayeye uygun şartlı bağışlar.
b) Vakfın kurucuları ile diğer üyelerin ödeyecekleri aidatlar.
c) Vakfın kuracağı veya kuruluşuna iştirak edeceği şirketler ve işletmeler ile vakfın mal varlığının işletilmesinden elde edilen gelirler.
d) Vakfın mal varlığının kiracılarından ve vakıfla ilgili faaliyetlerden elde edilen gelirler.
e) Vakfa ait bütün kuruluş ve mamelek Yönetim Kurulunun tasarrufu altındadır. Yönetim Kurulu vakıf mallarını değerlendirir veya satabilir.
f) Vakfın paraları yönetim kurulunun uygun göreceği ticari ve sosyal kuruluşlarda muhafaza edilebilir. Bankadan ve posta çeki hesaplarından paranın nasıl ve kimler tarafından çekileceği Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
g) Vakıf ve kuruluşları adına her türlü senet ticari evrak, vakfı mesuliyet altına sokan evrak ve diğerlerini kimlerin imzalamaya salahiyetli olduklarına Yönetim Kurulu karar verir. Aksine hareket edenlerin bu hareketlerinden doğacak hukuki sonuç ve yükümlükleri bizzat kendilerine aittir.
MADDE - 7: VAKFIN GELİRLERİNİN SARF ŞEKLİ:
A- Vakfın gelirlerinin idare ve muhafaza masrafları ve kanuni denetleme ücretleri çıktıktan sonra kalan net gelirin en az %80’i vakfın gayelerine dahil olan genel, özel ve katma bütçeli idareler bütçeleri içinde yer alan türden kamu yararına faaliyetlerin ve hizmetlerin yerine getirilebilmesi için sarf edilir.
B- Türk Medeni Kanununun hükümlerine göre kurulan Vakıflar hakkındaki Tüzüğün 37. maddesinde belirlenen yönetim masrafları dışında kalan tümü vakfın amaçlarına tahsis ve sarf edilir.

MADDE - 8: ÜYELERLE İLGİLİ HÜKÜMLER:
a) Vakfın gerçekleştirmek istediği gayelere ve vakfın çalışmalarına ilgi duyan ve bu konuda yardımcı olmak isteyen kişiler vakfa üye olabilir.
b) Üyelik, üyelik başvurusunun Yönetim Kurulu’nca kabulü ile başlar.
c) Vakıf faaliyetlerinin geliştirilebilmesi ve geniş kitlelere ulaştırılabilmesi için gerektiğinde üyelerden aidat alınabilir. Aidatın miktarına Yönetim Kurulu karar verir.
d) Hareket, tutum ve davranışlarıyla vakfın amaçlarına ters düşen ve vakfın aleyhinde faaliyette bulunan üyeler Yönetim Kurulunun kararı ile üyelikten ihraç edilirler.
e) Üyelikten ihraç edilenlere ödemiş oldukları aidat, ödenti ve teberrular iade edilmez. Üyelik döneminden kalan borçları silinmez.

MADDE - 9: VAKFIN İDARE ORGANLARI:
A- Mütevelli Heyeti
B- Yönetim Kurulu
C- Denetleme Kurulu
D- Vakıf Genel Müdürlüğü.
E- Onur Kurulu’ndan ibarettir.

A- Mütevelli Heyeti:
a) Mütevelli Heyetin Teşekkülü: Mütevelli Heyeti aşağıdaki üyelerden oluşur:
1- Vakıf senedi altında adları ve imzaları bulunan gerçek kişiler (kurucu üyeler).
2- Kurucu üyelerden en az ikisinin veya Mütevelli Heyeti üyelerinden beşinin teklif edeceği ve Mütevelli Heyeti’nin yarıdan bir fazlasının kabul edeceği vakıf üyeleri ile vakfa katkısı olan diğer gerçek ve tüzel kişiler, değişmez üye olarak Mütevelli Heyetine alınabilirler.
3- Mütevelli Heyet ihtiyaca göre ve Yönetim Kurulunun en az 15 gün önceden yapacağı davet üzerine toplanır. Heyet üyelerinin en az yarısının talebi üzerine başkan tarafından, başkanın içtinap etmesi halinde ise herhangi bir üye tarafından, 15 gün önceden bildirilmek üzere, toplantıya çağrılabilir. Her iki halde de gündem önceden belirlenir. Mütevelli heyetin bütün kararları, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının karar lehinde oy kullanmasıyla alınır. Mütevelli Heyeti, üyelerin çoğunluğuyla toplanır.
4- Ölüm istifa veya ihraç gibi nedenlerle boşalan üyeliğe, heyetçe vakıf üyeleri arasından yeni üye seçilir.
5- Mütevelli Heyeti üyelerinden herhangi birinin vakıf gayelerine aykırı hareket etmesi, Vakfın sırlarını ifşa ettiği, vakıf aleyhine faaliyet gösterdiği tespit edildiğinde, Mütevelli Heyeti bu üyenin üyeliğine son verebilir. Bu durumda ilgilinin vakıf üyeliği de sona erer. Heyet isterse bu üyenin Vakıf üyeliğinin devamına ayrıca karar verebilir.

B) Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri:
Mütevelli Heyet gündemi idare etmek üzere bir Divan Başkanı ve yeteri kadar sekreter ve katip üyeyi kendi aralarında seçer ve aşağıdaki vazifeleri yapar:
a- Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ile denetçileri seçmek ve bunların faaliyetlerini denetlemek. Mütevelli Heyeti, seçilen Yönetim Kurulu ile Denetim kurulu üyelerini kısmen veya tamamen değiştirebilir.
b- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan rapor, bilanço ve hesap durumlarını incelemek.
c- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporlarını ibra etmek.
d- Vakıf senedi değişikliğini yapmak.
e- Yeni yıl bütçesini kabul etmek.
f- Üyeler tarafından yapılacak olan teklifleri görüşmek ve karara bağlamak. Mütevelli Heyet olağan ve olağan üstü olmak üzere iki halde toplanır:

a) Olağan Toplantı: Yılda bir, yılın ilk altı ayı içerisinde Yönetim Kurulunun yazılı daveti ile, on beş gün önceden üyelere duyurularak toplanır.
b) Olağan üstü Toplantı: Şu hallerde yapılır:
1- Yönetim Kurulunca görülecek lüzum üzerine.
2- Olağan üstü toplantıya lüzum gördükleri takdirde veya Yönetim Kurulunun davetten sakınması halinde davet görevini 15 gün içinde Denetleme Kurulu yapar. Olağan ve olağan üstü toplantının çoğunluğu Vakıf Mütevelli Heyet üye adedinin yarısından bir fazladır.
3- Birinci toplantıda bu çoğunluk elde edilmezse yeni bir bildiriye lüzum kalmadan 14 gün sonra çoğunluk aranmadan toplantı yapılır. Her iki halde gündem önceden tesbit edilir.
4- Mütevelli Heyet toplantılarında kendileri bulunamayanlar diğer üyelerden temsilcilerini bulundurabilirler. Ancak her üye en fazla bir üyenin temsilcisi olabilir.
5- Temsilcilik görevini yapabilmek için temsilcilerin noterden almış oldukları vekaletnamelerini yoklamadan evvel Divan Başkanlığına vermeleri lazımdır. Temsilcilik hakkı başkasına devredilemez.
6- Vakıf senedinin değişmesi hakkında karar alınabilmesi için, Mütevelli Heyetin en az 2/3’nün karar lehinde oy kullanması gerekir.

C- Yönetim Kurulu:
1- Yönetim Kurulu yedi asıl, yedi yedek üyeden oluşur. Mütevelli Heyeti tarafından üyeleri arasından seçilen Yönetim Kurulu yaptığı ilk toplantıda üyeleri arasında bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir muhasip-veznedar, bir sekreter seçer.
2- Vakfı adlî ve idarî makamlara ve üçüncü şahıslara karşı Başkan, Başkanın olmadığı durumlarda ise Başkan Yardımcısı temsil eder. Başkan ve Başkan Yardımcısı olmadığı takdirde veya lüzum görüldüğünde Yönetim Kurulunun tayin ettiği birisi temsil edebilir.
3- Mazeret bildirmeksizin üst üste üç toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır. Herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye geçer.
4- Yönetim Kurulunun toplanabilmesi için 7 üyeden en az 4'ünün bulunması şarttır. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylarda eşitlik halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlar. Bu toplantılarda vekaleten oy verilmesi geçerli değildir.
5- Yönetim Kurulu normal olarak her ayın ilk haftası içinde toplanır. Bunun dışında lüzumlu hallerde başkan Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.
6- Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süreleri bilen Yönetim kurulu üyeleri tekrar seçilebilir.
7- Yönetim Kurulu, seçilen yeni Yönetim Kurulu’na iki ay içerisinde devir ve teslim işlemlerini bir tutanakla devreder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
1- Vakfın gayelerinin tahakkuku için bütün üyelerle ve kişilerle koordineli bir şekilde çalışmayı temin etmek. Vakfın mevcudunu nemalandırmak. Bu konuda araştırma yapmak ve yaptırmak. İlgili mevzuat çerçevesinde menkul ve gayri menkul mallar almak ve satmak.
2- Vakıf namına imzaya yetkili kılınanları ve yetkilerini tespit ederek sirkülerle ilgililere duyurmak.3- Geçen faaliyet yılına ait rapor, hesap bilançosu düzenlemek, yeni faaliyet bütçesini hazırlayarak Mütevelli Heyetine sunmak.
4- Şube ve temsilcilikler açmak, açılan bu şube ve temsilciliklerin bütçelerini incelemek.
5- Vakfın idare ve idamesi için gereken talimatnameleri hazırlamak.
6- Karar, muhasebe, demirbaş eşya defterlerinin usulüne göre yapılmasını sağlamak.
7- Vakfa üye olmak isteyen kimselerin isteklerini inceleyerek, karara bağlamak.
8- Kanunlarda ve işbu vakıf senedinin diğer maddelerinde kendisine yüklenmiş olan diğer görevleri yerine getirmek.
9- Yönetim Kurulu yetkilerinden bir bölümünü Genel Müdüre, mali sorumluluğu görevlendirilene ait olmak üzere, devir edebilir.
10- Yönetim Kurulu Başkanı : Vakfı temsil, Yönetim Kurulu Kararlarını icra ve toplantılara başkanlık eder.
11- Başkan Yardımcısı: Başkanın izinli olduğu veya bir mazerete binaen bulunmadığı zamanlarda Başkanın görev ve yetkilerini kullanır.
12- Sekreter: Vakfın bütün muhabere işlerini idare eder. Yönetim Kurulunun toplantı tarihlerini hazırlar, kararların deftere geçirilmesi ve sair sekreterya işlerini yapar.
13- Muhasip-veznedar: Bütçe uygulamasını yürütür. Ödenekler ve gelirler ile kıymetli evrakın muhafazasıyla sorumludur. Kasaya giriş ve çıkışları günü gününe deftere kaydeder ve kasa mutabakatını sağlar.
D) Denetleme Kurulu:
1- Denetleme Kurulu: Vakfın bütün işlem, hesap, defter ve bilançolarını Mütevelli Heyet adına incelemek, inceleme neticelerini bildiren raporlarını Mütevelli Heyete sunmak üzere senelik bilançonun düzenlenmesinden sonra Yönetim Kuruluna vermekle yükümlüdür.
2- Denetleme Kurulu mahzurlu gördüğü işlemleri Yönetim kuruluna bildirerek gerekli tedbirlerin alınmasını istemek hakkına sahiptir.
3- Denetçiler Yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilirler, fakat oy kullanamazlar.
4- Denetleme Kurulu üyeleri Mütevelli Heyeti tarafından üyeleri arasından seçilecek iki üyeden oluşur, bir o kadar da yedek üye seçilir.
D- VAKIF GENEL MÜDÜRÜ : 
Kendi üyeleri arasında ya da hariçten seçeceği bir zat, Vakıf Genel Müdürlüğü görevini yürütür. Genel Müdür, vakıf idare teşkilatının sorumlusu olup bu kurulun kararlarını uygular ve Yönetim Kurulunun kendisine tevdi edeceği diğer işleri yürütür. Genel Müdürün yetkileri Yönetim Kurulunca belirlenir.
E- ONUR KURULU:
Onur Kurulu üyeleri, vakfa önemli ölçüde maddî katkıda bulunan veya faaliyetleriyle vakıf hizmetlerine destek olan kişiler; ulusal ve uluslararası şöhrete sahip bilim adamı, sanatçı, yazar, idareci, işadamı ve diğer gerçek kişilerden Yönetim Kurulunun onayı ile kaydedilirler. Onur Kurulu bu tür üyelerden oluşup tecrübe ve tavsiyelerinden yararlanılmak üzere en az yılda bir defa Mütevelli Heyeti ile toplantıya katılırlar. Müzakerelere katılma hakları olup, ancak oy hakları yoktur.
MADDE - 9: YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRET:
Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine Mütevelli heyetinin uygun göreceği bir ücret ödenebilir. Ancak, üyeler bu ücreti alıp almamakta serbesttir. Üyelerin zorunlu giderleri Yönetim Kurulu kararıyla ödenir.
 
MADDE - 10: VAKFIN HESAP DÖNEMİ:
Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır.
MADDE - 11: VAKFIN SONA ERMESİ:
Amacının imkansız olması ve Mütevelli Heyetin vakfın sona ermesine karar vermesi ile vakıf sona erer. Vakfın herhangi bir surette sona ermesi halinde tasfiyede artan bütün mal varlığı Mütevelli Heyetin uygun göreceği aynı veya benzer amaçlı bir vakfa devredilir.
MADDE - 12: Bu vakıf senedinde gösterilmeyen hususlarda 903 sayılı Kanun ve bu kanunun uygulanmasını gösterir. Tüzük hükümleri uygulanır.
MADDE - 13: VAKFIN KURUCULARI
1. İbrahim ÖZDEMİR
2. Kemal BAŞÇI
3. Abdullah SERTKAYA
4. Ahmet ERDEM
5. Ahmet YILDIZ
6. Ahmet KUZ
7. Muhammet BOZ
8. Nazmi KUMRAL
9. İsrafil ÇELİK
MADDE - 1: Vakfın kurucuları tescil ve ilanı müteakip bir ay içinde toplanarak kendi aralarında üç kişiden oluşan geçici bir Yönetim Kurulu teşekkül ettirirler. Bir yıl içinde Mütevelli Heyeti toplayarak Mütevelli Heyeti tarafından seçilen Yönetim Kuruluna vazifeleri devrederler.
 

MADDE - 2: Mütevelli Heyeti toplanıncaya kadar aidat ve miktarını tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE - 3: Vakfın kurucuları kuruluş işlemlerini tamamlama görevinde kuruculardan Kemal Başçı ile Abdullah Sertkaya’ya yetki vermişlerdir. 

 

 DnnForge - Son Haberler
Küçült
 Son Etkinlikler
Küçült
Tüm Etkinlikler
KARVAK Polatlı Gezisinde'ydi
 KARVAK Olarak 25 ülkeden 36 öğrencimizle birlikte Polatlı'ya Polatlı Belediyesinin k...